Сколько стоит
помощь в написании
реферата?
От 1 до 5 дней
Полное раскрытие темы, наличие ссылок
Бесплатные доработки
от 400 руб.
Оценить свою работу


Реферат
на тему:

Політичний абсентеїзм у сучасних регіонах східної України (за результатами президентських виборів 2004-2005 рр.)

по предмету
200 руб. *
* Данная работа уже сдавалась студентом в ВУЗе. Компания MultiWork не гарантирует 100% оригинальность работы. С текстом и качеством работы вы знакомитесь сами. Деньги за купленную работу не возвращаются.
Содержание

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

1.Теоретичні аспекти дослідження політичного абсентеїзму у сучасній Україні

1.1. Історичні засади феномену політичний абсентеїзм………………………5

1.2. Поняття та явище політичного абсентеїзму у сучасній політичній науці……………………………………………………………………………….7

2. Передумови розвитку політичного абсентеїзму у період незалежної України

2.1. Соціально-економічне підґрунтя політичного абсентеїзму……………14

2.2. Етно-культурне та психологічне підґрунтя політичного абсентеїзму у сучасній Україні…………………………………………………………………17

3. Прояви політичного абсентеїзму під час виборів президента України 2004-2005 рр.

3.1. Типологія проявів політичного абсентеїзму у період виборів президента України 2004-2005 рр…………………………………………………………..21

3.2. Наслідки та перспективи проявів політичного абсентеїзму для політичного розвитку сучасної України………………………………………24

Висновок…………………………………………………………………………27

Список використаної літератури………………………………………………29

Введение

Вступ

Актуальність дослідження пролонгується тим, що, по-перше, у зв'язку з погіршеннями стану сві¬тової економіки і фінансової незалежності націо-нальних країн серед громадськості як держав за¬хідної демократії, так і пострадянських наростає занепокоєння нестабільністю економічних систем своїх країн, що впливає на рівень політичного від¬чуження і роздратування громадян владою, яка своїми конфліктними урядовими декретами не по-ліпшує умови добробуту й безпеки для своїх гро¬мадян, а це, в свою чергу, формує неконсенсусні виборчі орієнтації та змушує виборця відступити від волевиявлення чи все-таки реалізувати своє ви¬борче право використовуючи радикальні форми за¬хисту свого голосу і позиції в разі нівеляції свого виборчого вотуму довіри ; по-друге, власне сам фе¬номен абсентеїзму в політології і політичній прак¬тичній площині є досить дискурсивним через свою специфічність вияву, неординарність функціону-вання в тій чи іншій політичній системі національ¬них держав. Зрозуміло, він має свої особливості і логічно, що для вирішення конфліктних питань, які він продукує, до нього не можуть бути застосо¬вані всі «універсальні» методи вирішення.

У сучасному світі демократичний політичний режим важко уявити без активного залучення громадян до управління загальнодержавними та місцевими справами, без широкомасштабної політичної участі у найрізноманітніших формах.

Важливу роль у демократичних країнах відіграє участь громадян у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування шляхом виборів. До того ж світова та вітчизняна виборчі практики показують тенденції до постійного зниження рівня електоральної участі, що ставить під сумнів легітимність обраної влади та несе в собі певну загрозу самій демократії. Тому проблематика дослідження відзначається актуальністю, оскільки визначення чинників, що впли¬вають на рівень абсентеїзму, дають змогу виробити дієві механізми протидії низькій політичній участі громадян у виборах, що сприятиме розвитку демократії в нашій державі.

Проблематикою абсентеїзму займаються такі вітчизняні та російські науковці, як М. Ставнійчук, Н. Заєць, В. Кравченко, Ю. Бушенєва, З. Джандубаева та ін. Проте досі відсутній вичерпний перелік чинників, які визначають рівень абсентеїзму як низької форми політичної участі громадян під час виборів.

Дані тезиси в своїй переважній більшості подаються у фахових політологічних академічних посібниках політо¬логії, монографіях та дисертаціях з політичних наук, серед них, зокрема, на вітчизняному по-прищі виокремлюємо наукові посібники з по¬літології Юрія Ф.М., Бабкіної О.В., Рудича Ф., Бебика В.М. Слід також назвати праці з теми політичної (електоральної) культури та полі¬тичної участі - Г.Алмонда, С.Барнза, С.Верби, Г.Гознелла, Е.Даунса, Д.Девайна, Дж.Денніса, Д.Істона, Е.Кемпбелла, Б.Клаузена, П.Конверса, П.Лазарсфельда С.Ліпсета, Ч.Мерріама, Е.Ноель-Нойман, П.Ордешука, Л.Пая, У.Розенбаума, М.Хініча, І.Байрака, вітч. досл. - В.Бебика, С.Бєлоусова, Д.Видріна, С.Головатого, В.Горба-тенка, А.Золотарьова, О.Князевої, Г.Почепцова, М.Ходаковського, Ю.Шемшученка, Н.Ротар, Андрущенко В.П. та інших дослідників. Дисер¬таційний фонд РФ цікавий для нашої теми до-слідженнями з вивченням абсентеїстської по¬літичної поведінки, роботи З.З.Джандубаєвої, О.С.Сідоркіної та Ю.І. Бушенєвої.

Мета роботи - дослідити чинники, що визначають рівень абсентеїзму, та з'ясувати особливості їхнього впливу на електоральну участь громадян.Похожие работы:


Сейчас смотрят:
Онлайн друг
современного студента

8 800 707-85-35

Звонок по России бесплатный

+7 495 668-08-13

Для москвичей
Каждый день
с 9:00
до 22:00